Kám beh khui chi̍t ê hùi-bûn khu

Screenshot_20210111-100854

Chit tiâu ōe-tê í-keng sóa khì ji̍t-siông tiâⁿ, m̄-koh iu-goân ū "30 kang bô keng-sin ē thâi tiāu" ê kéng-kò, sī hián-sī ū būn-tê ia̍h-sī chit ê sèng-chit sī tòe ōe-tê, m̄ sī tòe ōe-tê só͘ chāi ê tiâⁿ?
(Kám-kak chit tiâu kài chhù-bī, nā hông chú-tōng thâi tiāu chin phah-sńg.)

3 Likes