Kiùsio̍k liânbêng "Union of Salvation"

Góa siūⁿ beh khòaⁿ chit chhut Lō͘sea tiāniáⁿ, m̄koh góa bē hiáu Lō͘seagí.

Международный трейлер https://youtu.be/8YkgJPrJt8M

Napóléóng chiàncheng ê sîchūn bat khì kàu Auchiu ê kunkoaⁿ siū tio̍h khébôngchúgī ê énghióng, sêngli̍p pìbi̍tcho͘chit "Kiùsio̍k liânbêng", beh lâi chhuisak kunchúli̍phiàn chètō͘ a̍hsī sêngli̍p kiōnghôkok. 1825 nî, Ale̍ksántah itsè kòesin, in tī 12 goe̍h khípeng chèngpiàn, khósioh tī goânlóīⁿ tōatiâⁿ tînchêng.
Chiapūi ê Nikhó͘lâi itsè bô tôngì, kakī niápeng pêngloān, chhōathâu ê kunkoaⁿ lóng hō͘ i thâithâu.

2 Likes