Koa-á-hì 歌仔戲: Sai-bāng(?) 犀望

Téng lé-pài-la̍k禮拜六 góa khì Tōa-tiū-tiâⁿ大稻埕 khòaⁿ koa-á-hì歌仔戲,
tú-á-hó拄仔好 ū chiau-tāi招待 ê phiò to̍h khì khòaⁿ bián-chîⁿ免錢--ê. :laughing:
Che góa jîn-seng人生 thâu-chi̍t-pái頭一擺 khòaⁿ hiān-tiûⁿ現場 ê koa-á-hì歌仔戲,
lāi-té內底 ián-oân演員 chhēng穿 ê saⁿ góa leh o̍h chò saⁿ ê sian-seⁿ先生 chò--ê,
pún-lâi本來 chin kî-thāi期待,
m̄-koh毋閣 khòaⁿ-tio̍h看著 soan-thoân宣傳 soah gāng--khì愣去.
image

...... Hàn-jī漢字 ê Piⁿ-á邊仔 siá--ê ná-ē哪會 "XI WANG" ???????
Che kám m̄-sī毋是 koa-á-hì歌仔戲???
Kám m̄-sī毋是 kóng Tâi-gí台語?
Tān-sī但是 Tâi-gí台語 ê "犀" liām "sai" neh?
m̄-sī毋是 kóng Hôa-gí華語, "犀望" kah "希望" kin-pún根本 koan-hē關係 ah?

Siūⁿ tàu-té到底 siáⁿ-mih啥物 chêng-hêng情形,
m̄-koh毋閣 mā-sī嘛是 khì khòaⁿ ah.
Hó-ka-chài好佳哉 kóng Tâi-gí台語 bô-m̄-tio̍h無毋著.
Lām Hôa-gí華語 ê chêng-hêng情形 chìn-chêng進前 khòaⁿ-tio̍h看著 ê Bêng-hôa-hn̂g明華園 hia giâm-tiōng嚴重,
kan-na干焦 ū kóng chi̍t-kù一句 "服務業",
koh ū chi̍t-kù一句 āu-piah後壁 ū "嗎?"--ê niā.
Tān-sī但是 kò͘-sū故事 piáu-ta̍t表達 bô-sáⁿ無啥 chheng-chhó清楚,
khòaⁿ bô-sáⁿ無啥 ū…… :sweat_smile:
Hoán-chèng反正 to̍h-sī就是 kóng hi-bāng希望 ê kò͘-sū故事 tiong sú-iōng使用 sai-gû-kak犀牛角 chit-hāng這項 tiōng-iàu重要 ê tō-kū道具 lâi ho͘-èng呼應...
Góa ka-kī家己 kám-kak感覺 iōng Hôa-gí華語 lâi chò siong-koan相關 ê sî-chūn時陣 to̍h í-keng已經 sit-pāi失敗 ah……

Chò-hóe做伙 khì khòaⁿ ê pêng-iú朋友 kóng che si̍t-chāi實在 hó-khòaⁿ好看,
kiò góa nā-ū若有 ki-hōe機會 it-tēng一定 ài khì khòaⁿ Tn̂g Bí-hûn唐美雲--ê,
kóng kah che oân-choân完全 bô-kâng無仝 chúi-chún水準 :joy:.
M̄-chai-iáⁿ毋知影 ū-lâng有人 khòaⁿ-kòe看過 ?

3 Likes