Kok-kéng ê E-mi-liah

Pài-jī khì chheh-tiàm bé sin ang-á-chheh.
Chit pún hō-chò "Kok-kéng ê E-mi-liah", che sī chit ê pêng-hêng sè-kài ê kò͘-sū.


Kò͘-sū pōe-kéng sī án-ne:
Bīn-tùi Bêng-kun hoat-piáu ê Khai-lô soan-giân, Pho͘-chu-than soan-giân, Ji̍t-pún koat-tēng sio-chiàn kàu-té, Bêng-kun hoat-tōng O͘-lim-phek chok-chiàn kah Ông-koan chok-chiàn, Jı̍t-pún tī 1946 nî 1 goe̍h tâu-hâng, Jı̍t-pún hō͘ Bí-kok kah So͘-liân hun-koah chiàm-niá, kui ê Jı̍t-pún ūi Tang-kiaⁿ hun chò nn̄g ê kok-ka, sai-pêng sī Jı̍t-pún(Sai Jı̍t-pún), tang-pêng sī Jı̍t-pún jîn-bîn kiōng-hô-kok(Tang Jı̍t-pún).

Tang Jı̍t-pún ūi-tio̍h phiah-bián jîn-bîn cháu--khì tio̍h tī kok-kéng khí âng-mn̂g-thô͘ ê piah.

Sî-kan lâi-kàu 1962 nî lán ê chū-kak E-mi-liah tī Cha̍p-goe̍h kek-bēng chhia-thâu(Ueno chhia-thâu) ê chhan-thiaⁿ thàn-chia̍h, m̄-koh i chin-chiàⁿ ê khang-khòe sī pang-chān siūⁿ-beh khì se Tang-kiaⁿ ê lâng thau-tō͘.

Chit-ê chok-phín chit-má iáu-bô Chi-ná-gí-pán a̍h-sī Tâi-gí-pán, hi-bāng Tâi-oân-lâng chin kín mā thak ē tio̍h.

8 Likes

Óa, chit ê chú-tê chiâⁿ sim-sek. Bē-su kā Ji̍t-pún hun chò Tang-tek kah Se-tek.

Góa chhōe tio̍h bāng-lō͘ téng-koân ū tē 1 chi̍p, ē-hiáu Ji̍t-gí ê lâng ē-tàng bóng khòaⁿ.

3 Likes

Ū piah lâi phiah-bián jîn-bîn thau-cháu, mā sī chi̍t-tōa-tui lâng chhiúⁿ thau-tō͘, kin-pún to̍h-sī chiàn-āu ê Berlin/beh-lín/ XD M̄-koh tong-sî Sai-Berlin sī khah sêng chi̍t ê ko͘-tó, hō͘ Tang-Tek ûi tī lāi-té.

2 Likes

Góa ē-kì-tit ná-chhiūⁿ ū chı̍t chhut iáⁿ-phìⁿ sī kóng So͘-liân hong-só se Berlin, Bêng-kun sái hoe-lêng-ki sàng bu̍t-chu, m̄-koh góa bē-kì--tit he kiò siáⁿ miâ--ah.