Naruto 忍術觀覽 JÍM-SU̍T KOAN-LÁM

Senpō・Yōton Rasen shuriken 仙法・熔遁螺旋手裏剣 SIAN-HOAT・IÛⁿ-TŪN LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM

3 Likes

Kàn góa tú chiah khòaⁿ he sī siáⁿ óaⁿ ko ·la haha

3 Likes

Katon・Goukakyuu no Jutsu 火遁・豪火球の術 / 火遁・豪火球之術 HÓE-TŪN・HÔ-HÓE-KIÛ CHI SU̍T

2 Likes

Fuuton・Rasenshuriken 風遁・螺旋手裏剣 HONG-TŪN・LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM

Hachimon tonkou no jin 八門遁甲の陣 / 八門遁甲之陣 PAT-MN̂G TŪN-KAH CHI TĪN

開門 Kaimon KHAI-MN̂G
休門 Kyūmon HIU-MN̂G
生門 Seimon SENG-MN̂G
傷門 Shōmon SIONG-MN̂G
杜門 Tomon TŌ͘-MN̂G
景門 Keimon KÉNG-MN̂G
驚門 Kyōmon KIAⁿ-MN̂G
死門 Shimon SÍ-MN̂G

Chit ki khui kah tē la̍k mn̂g 景門 Keimon KÉNG-MN̂G.

2 Likes

Asakujaku 朝孔雀 TIAU-KHÓNG-CHHIOK

八門遁甲開甲第六門景門通用个絕招
PAT-MN̂G TŪN-KAH khui kah tē la̍k mn̂g KÉNG-MN̂G thang ēng ê choa̍t chiau

2 Likes

Hirudora 昼虎 TÀU-HÓ͘

八門遁甲開甲第七門驚門通用个絕招
PAT-MN̂G TŪN-KAH khui kah tē chhit mn̂g KIAⁿ-MN̂G thang ēng ê choa̍t-chiau
昼虎 ê 昼 kî si̍t to̍h sī 晝, tiong-tàu hit ê "tàu", Ji̍t pún Hàn jī ê jī hêng hām Tâi oân Hàn jī ê chêng chha niâ.

1 Likes

Sekizou 夕象 SEK-CHHIŪⁿ Yagai 夜ガイ IĀ-KÁI(夜改)

夕象甲夜ガイ(夜改)是八門遁甲開甲第八門死門通用个絕招。
夜ガイ(夜改)是八門遁甲上歹个絕招、不龜代價趙是死、只脚 chàm--loeh、敵人凡世 chhoah--khaih、不龜加治是命穩休去、矸礁通用一改个絕招娘。
SEK-CHHIŪⁿ kap IĀ-KÁI sī PAT-MN̂G TŪN-KAH khui kah tē peh mn̂g SÍ-MN̂G thang ēng ê choa̍t-chiau.
IĀ-KÁI sī PAT-MN̂G TŪN-KAH siāng pháiⁿ ê choa̍t-chiau, m̄ kú tāi-kè tio̍h sī sí, chit kha chàm--loeh, te̍k-jîn hoān-sè chhoah--khaih, m̄ kú katī sī miā ún hiu--khì, kanna thang ēng chi̍t kái ê choa̍t-chiau niâ.

夕象 SEK-CHHIŪⁿ : Evening Elephant Power - YouTube

夜ガイ IĀ-KÁI(夜改) : Yagai - YouTube

2 Likes

我建議 huetun› hoonntun

Suiton・Suiryuudan no jutsu 水遁・水龍弾の術 CHÚI-TŪN ・CHÚI-LIÔNG -TÔAⁿ CHI SU̍T

Raiton・Kuropansa 雷遁・黒斑差 RÛI-TŪN・O͘-PAN-CHHA / RÛI-TŪN・HEK-PAN-CHHA

1 Likes

Bijūdama Rasenshuriken 尾獣玉螺旋手裏剣 BÓE-SIÙ-GIO̍K LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM / BÍ-SIÙ-GIO̍K LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM

1 Likes

Kuchiyose no Jutsu 口寄せの術 / 口寄せ之術 / 口寄之術 KHÁU-KIÀ CHI SU̍T

1 Likes

Kuchiyose・Edo Tensei 口寄せ・穢土転生 / 口寄・穢土転生 KHÁU-KIÀ・ÒE-THÔ͘ CHOÁN-SENG 又名觀落陰(KOAN-LO̍H-IM)

1 Likes

Kuchiyose・Gedō Mazō 口寄せ・外道魔像 / 口寄・外道魔像 KHÁU-KIÀ・GŌA-TŌ MÔ͘-SIŌNG

1 Likes

Senpō・Chō ōdama Rasengan 仙法・超大玉螺旋丸 SIAN-HOAT・CHHIAU-TŌA-GIO̍K LÊ-SOÂN-OÂN

Shinra Tensei 神羅天征 SÎN-LÔ THIAN-CHENG

1 Likes

Chidori to Raikiri no keiretsu 千鳥と雷切の系列 CHHIAN-CHIÁU kap LÛI-CHHIAT hē-lia̍t

Chidori 千鳥 CHHIAN-CHIÁU
Habataku Chidori 羽撃く千鳥 / 羽撃千鳥 Ú-KEK CHHIAN-CHIÁU
Chidori Senbon 千鳥千本 CHHIAN-CHIÁU CHHIAN-PÚN
Chidori Eisou 千鳥鋭槍 CHHIAN-CHIÁU JŌE-CHHIUⁿ
Raiton・Raishuu Tsuiga 雷遁・雷獣追牙 RÛI-TŪN・RÛI-SIÙ TUI-GÊ / RÛI-TŪN・RÛI-SIÙ TUI-GÂ
Raiden 雷伝 / 雷電 LÛI-THOÂN / LÛI-TIĀN
Raikiri Kunai 雷切苦無 LÛI-CHHIAT KHÓ͘-BÛ
Chidori Nagashi 千鳥流し / 千鳥流 CHHIAN-CHIÁU-LIÛ
Kirin 麒麟 KÎ-LÎN

2 Likes

Rasengan no keiretsu 螺旋丸の系列 LÊ-SOÂN-OÂN HĒ-LIA̍T

Rasengan 螺旋丸 LÊ-SOÂN-OÂN
Kyuubi Chakura Rasengan 九尾チャクラ螺旋丸 KÁU-BÓE CHHIA-KHÚ-LAH LÊ-SOÂN-OÂN
Chou Mini Bijuudama Rasengan 超ミニ尾獣玉螺旋丸 CHHIAU MÍ-NIH BÓE-SIÙ-GIO̍K LÊ-SOÂN-OÂN / CHHIAU MÍ-NIH BÍ-SIÙ-GIO̍K LÊ-SOÂN-OÂN
Senpō・Jiton Rasengan 仙法・磁遁螺旋丸 SIAN-HOAT・CHÛ-TŪN LÊ-SOÂN-OÂN
Nanairo Rasengan 七色螺旋丸 CHHIT-SEK LÊ-SOÂN-OÂN / CHHIT-CHHÁI LÊ-SOÂN-OÂN
Tatsumaki Rasengan 竜巻螺旋丸 LIÔNG-KǸG LÊ-SOÂN-OÂN / KŃG-LÊ-Á LÊ-SOÂN-OÂN
Mikazuki Rasengan 三日月螺旋丸 SAⁿ-JI̍T-GOE̍H LÊ-SOÂN-OÂN
Rasenrengan 螺旋連丸 LÊ-SOÂN-LIÂN-OÂN
Tsuin Rasengan ツイン螺旋丸 CHU-ÍN LÊ-SOÂN-OÂN
Ōdama Rasengan 大玉螺旋丸 TŌA-GIO̍K LÊ-SOÂN-OÂN
Fuuton・Rasen Shuriken 風遁・螺旋手裏剣 HONG-TŪN・LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM
Wakusei Rasengan 惑星螺旋丸 HE̍K-CHHEⁿ LÊ-SOÂN-OÂN
Senpō・Chō ōdama Rasen Tarengan 仙法・超大玉螺旋多連丸 SIAN-HOAT・CHHIAU TŌA-GIO̍K LÊ-SOÂN TO-LIÂN-OÂN

Chibaku Tensei 地爆天星 TĒ-PO̍K THIⁿ-CHHIⁿ