Sîn-ki-miāu-suàn Laû-pik-un(神機妙算劉伯溫)

Tsuè-kūn 八點檔摻 ê 華語siūnn tsē,án-nuá khuànn 攏 bō-bī,kuī-khì 揣 khah-tsá ài khuànn ê kio̍k《神機妙算劉伯溫Sîn-ki-miāu-suàn Laû-pik-un》lâi ,mā tsin拄好 tsè-tsok單位台視24H teh hòng-sàng 第一單元。
這爿看iánn pìnn

Sui-jiân 彼个kòo-sū puē-kíng 佇 700 guā 年前 ê 中國,搬 ê mā bō 完全hû-ha̍p 歷史,毋過伊 ê 台語 tsin sûn,kio̍k情 iā 誠 tshù-bī,會使 khuànn tiōh kio̍k-tiong-jîn 精采 ê tàu-jì 佮 tuì-li̍p,in koh ū koh ê li̍p-tiûnn 佮 tō-lí,tsiū-sǹg 是 phaí-lâng mā ū-hueh-ū-ba̍k-sái,我 hit-tang-tsūn 就定定 ná khuànn ná khàu :rofl:

Nā siūnn îng 毋知影 ài khuànn siánn-mih 戲kio̍k ,佮 ta̍k-ke thui-tsiàn tsit tshut《神機妙算劉伯溫Sîn-ki-miāu-suàn Laû-pik-un

頭一擺po,若有無 hû-ha̍p 規定 ê 所在請佮我講~

6 Likes

Ŏh! Kèng-jiân sī koaⁿ-hong ê lâi-goân. Chiok chán neh! Góa hi-bāng "Chiáu-lai-á má kah cha̍p-saⁿ-î" ū chi̍t kang mā ē-tàng tiông hòng-sàng. Sè-hàn lóng khòaⁿ hit chhut. Ū kàu hoâi-liām!

3 Likes

《Chiáu-lai-á má kah cha̍p-saⁿ-î》我mā bat khuânn,毋過 tsin tsiànn siūnn tn̂g,ìng-kai mā sī án-ne tsè-tsop 單位 bō khǹg tî bāng-lōo tíng-kuân。
Bo̍k-tsîng YouTube ū tsiànn-káng huè ê hì-kiok 攏 sī khah-tsá 民視 ka 台視 ê 八點檔,tshiūnn gûa tíng-laû kóng ê 《sîn-ki-miāu-suàn Laû-pik-un 》tsuân-pōo peh ê 單元攏 ū。三立 tsit-kuí-nî ê tsiah ū,nā aì khuànn《Tâi-uân á-sîng》tō 干焦 tshuē ē tiō bāng-iú pun-tiunn ê iánn-phìnn。

2 Likes

Chiáu-lâi-á má hit khoán lóng sī phòe pn̄g khòaⁿ XD m̄-koh khak-si̍t sī siuⁿ tn̂g ah.

Ai, nā sī ū Tâi-gí pán-pún ê Netflix ū lōa hó!

2 Likes

Nā sī 干焦 kā hì-kiok ê jī-bōo huan sîng tâi-bûn ,按呢 sī khah kán-tan,tshin-tshiūnn 公視tâi-gí台 mā ū tsò。
Nā koh beh phuè-im tō khah pháinn tsò⋯⋯毋過bô phuè-im tuì guá lâi kóng tō sī gūa-gí kiok...毋sī tâi-gí.... :rofl:

1 Likes