Sò͘-sû tàu hoān-sû ê sî, tiong-ng tio̍h làng phāng; hoān-sû "ê" thâu-chêng kám tio̍h chhah liân-oe̍h (lē-gōa)?

Ū lâng án-ne chú-tiuⁿ. Bô, lán tiàm chia lâi thó-lūn.

Kiám-chhái ū siàu 6543, hit-ê 4, siá tī 10 ê ūi, ì-sù sī 4-ê 10. Hit-ê 5, siá tī 100 ê ūi, ì-sù sī 5-ê 100.

Sin-khu ū nn̄g-ê tōa-kńg.
Chhò͘ ē chiah nn̄g ê khak.

Káu ū 4 ki kha, kan-taⁿ 2-ê kha-thâu-u. To̍k-to̍k chhiūⁿ ū 4-ê kha-thâu-u.

góa í-chá ū kiàn-gī:
tōa pō͘-hūn ê "ê" lóng bián "liân-jī" oe̍h.
m̄-koh, nā "ê" āu-piah ū séng-lio̍k ê miâ-sû, án-ni tio̍h it-tēng ài.
chhiūⁿ

  1. I ê hòe-thâu phēng góa[--ê] khah chōe.
  2. In nn̄g-ê chò-hóe khì thit-thô.
  3. Góa kóng-ê sī án-ni.

Chiàu kóng án-ne siá bô būn-tê:

Kiám-chhái ū siàu 6543, hit ê 4, siá tī 10 ê ūi, ì-sù sī 4 ê 10. Hit ê 5, siá tī 100 ê ūi, ì-sù sī 5 ê 100.

Sin-khu ū 2 ê tōa kńg.

Káu ū 4 ki kha, kan-ta 2 ê kha-thâu-u. To̍k-to̍k chhiūⁿ ū 4 ê kha-thâu-u.

Siá án-ne mā bô būn-tê:

Kiám-chhái ū siàu 6543, hit ê 4, siá tī 10 ê ūi, ì-sù sī sì ê 10. Hit ê 5, siá tī 100 ê ūi, ì-sù sī gō͘ ê 100.

Sin-khu ū nn̄g ê tōa kńg.

Káu ū sì ki kha, kan-ta nn̄g ê kha-thâu-u. To̍k-to̍k chhiūⁿ ū sì ê kha-thâu-u.

Che mā ē thong:

Chhò͘ ē chia̍h nn̄g ê khak.

(Sī kóng Bêng-hàn hiaⁿ kám m̄ sī “tùi ‘ê’ kòe-bín”?)

Bêng-hàn hiaⁿ só͘ giah ê lē pún-chiâⁿ to sió-khóa phian-phiah. Sò͘-sû tàu só͘-iú-sû “ê” ê cho͘-ha̍p, siong-tùi chin hán-tit hoat-seng. Tiō chún hoat-seng, chiàu-siông kā siá (bô siat lē-gōa) kán-ná mā sī bô būn-tê……

Tâi-bûn-kài chāi-lâi bô siat chit hāng lē-gōa, mā sī tāi-piáu kóng Tâi-bûn-kài chū chá kám-kak chit tiâu lē-gōa ê lī-ek < sêng-pún (OVERHEAD).

m̄-koh, nā "ê" āu-piah ū séng-lio̍k ê miâ-sû, án-ni tio̍h it-tēng ài.

"Lán ê siat-kè khah iâⁿ in-ê." Án-ne?

1 Likes