開講埕構造、卜按盞整理恰好?

Tong-jiân chit-má bô sú-iōng-chiá, m̄ koh lán ài siūⁿ bī-lâi khah chē lâng lâi ê sî-chūn, khăn-páng ài án-ná siat-tēng? Chit-má kéng khah khoah, āu lâi hun khah iù.


Bo̍k-chiân ê siūⁿ-hoat:

 • Ji̍t-siông (Hap-sian / khai-káng)
  • Tōng-bu̍t-pōaⁿ
  • Chú-chia̍h
  • Kám-chêng
  • Kho-ki
  • Biō-kháu
  • Anime
 • Tē-hng (Oa̍h-tōng, chi̍p-hōe, téng-téng)
  • Pak pō͘
  • Tiong pō͘
  • Lâm pō͘
  • Tang pō͘ / gōa tó
 • Káng-lūn (Khah sêng "piàn-lūn" ê só͘-chāi)
  • Chèng-tī
  • Sin-bûn
 • Bûn-ha̍k Tù-chok
 • Tâi-gí kap Tâi-bûn
  • Ha̍k-sip chu-goân
  • Án-chóaⁿ kóng...?
 • Chhìn chhái
 • Gōa-gí (lóng hān-chè tī "o̍h Tâi-gí" ê chú-tê)
  • Eng-bûn
  • Hôa-bûn
  • Ji̍t-bûn
  • Oa̍t-lâm-bûn
 • Hùi bûn (30 kang chū-tōng thâi-tiāu)

Kám ū kî-thaⁿ ê kiàn-gī?

2 Likes
 • Gōa-gí (hun Eng-bûn kap Hôa-bûn, hān-chè tī "o̍h Tâi-gí" ê chú-tê)
  ke "Ji̍t-gí" kap "oa̍t-lâm-gí" kám hó?
1 Likes

Tong-jiân chiâⁿ hó, chú-iàu ài ū lâng khòaⁿ ū goân-ì chò pán-tiúⁿ (moderator).

ke chi̍t ê khăng-páng -- "KIONG-BIŌ BÛN-HÒA"

1 Likes

Chit khoán ê iáⁿ-phìⁿ khǹg tī "KÁNG-LŪN" kám ū ha̍h?

Che khó-lêng ài khòaⁿ khah che lâng ka-ji̍p liáu án-ná koat-tēng. Bô mā ē-sái chò khăn-páng lāi-té hun koh iù chi̍t chân, phì-lūn kóng Chèng-tī → chèng-tī iáⁿ-phìⁿ. Kàu sî khòaⁿ kám su-iàu niâ.

1 Likes

Chit khoán ê iáⁿ-phìⁿ góa to̍h beh kā khǹg tòa "KIONG-BIŌ BÛN-HÒA".

1 Likes

Kò-jîn ē hi-bāng ū chi̍t-ê "bûn-ha̍k" khăn-páng. Che kap Tâi-gí kap Tâi-bûn ē sió-khóa bô-kâng.
Í góa siūⁿ, ē-sái hun chò

 • Goân-chhòng chok-phín (tong-jiân ài ēng Tâi-bûn, ē-kha koh ēng bûn-lūi lâi hun)
 • Hoan-e̍k (hoan chò Tâi-bûn ê chok-phín)
 • Tha̍k-chheh sim-tek, phêng-lūn (thó-lūn siáⁿ-mih gí-giân ê chok-phín lóng ē-ēng-tit, m̄-koh tong-jiân ài ēng Tâi-gí thó-lūn)
 • Chhòng-chok siong-koan ê thó-lūn, bûn-ha̍k chióng, pó͘-chō͘ chu-sìn, chok-chiá khai-káng

Lēng-gōa siāng-khoán sī "thó-lūn chok-phín" ê khăn-páng, koh-ū tiān-iáⁿ, kio̍k-tiûⁿ, tiān-sī-kio̍k, im-ga̍k, ang-á-chheh téng-téng. Kāng-khoán, chok-phín gí-giân bián kā hān-chè (Tâi-gí/Tâi-bûn--ê ē-sái to̍k-li̍p chi̍t-lūi, mā ē-sái lóng khǹg chò-hóe), to̍h chhin-chhiūⁿ PTT mā-sī ēng Hôa-gí teh thó-lūn gōa-gí chok-phín.

Bûn-ha̍k mā ē-sái seng khui chi̍t-ê to̍h hó, nā-sī lâng kap pho͘-bûn khah chē, chiah lâi hun khah iù.

2 Likes

Chán ŏ͘, góa mā bat siūⁿ tio̍h. Ka ·a.

2 Likes

Senpō・Yōton Rasen shuriken
仙法・熔遁螺旋手裏剣
SIAN-HOAT・IÛⁿ-TŪN LÊ-SOÂN CHHIÚ-LÍ-KIÀM

Chit khoán--ê khǹg tòa "gōa gí khăng-páng" khah ha̍h, ā sī lēng gōa koh khí chi̍t tè "A-NÍ-MEH KHĂNG-PÁNG"?

Che khó-lêng khah ha̍h ANIME choan-tê tiâⁿ.

1 Likes

"Koan-î" kóng "iú koan" hoān sè koh khah súi

Kám ū iú koan "Chia̍h pá bē", iú koan góa téng téng?

1 Likes

Tiâⁿ pió keng-sin: 開講埕構造、卜按盞整理恰好?

chèng lūn tiâⁿ

Góa jīn-ûi khí-thâu m̄-bián thè ko͘ chi̍t-ê gōa-gí siat choan-khu, chit kûn èng-kai sī O̍h Tâi-gí, m̄-koh sī ûi-it bô hān-chè sú-iōng tâi-gí ê káng-tiâⁿ. Liáu-āu khòaⁿ káng-tiâⁿ bûn-chiong sò͘-liōng, chiah khòaⁿ kám su-iàu koh hun khah iù, hō͘ te̍k-pia̍t ê gōa-gí ka-tī chi̍t-ê sub-káng-tiâⁿ.

Bô, khòaⁿ-tio̍h án-ne hun góa thâu-seng siūⁿ--tio̍h-ê sī "thó-lūn án-chóaⁿ o̍h chia-ê gōa-gí (tong-jiân ēng Tâi-gí thó-lūn)" ê káng-tiâⁿ. Chit-khoán--ê hoān-sè mā ū lâng ē su-iàu? Lín chò Eng-Tâi express, úi Tâi-gí sú-iōng-chiá ê kak-tō͘, to̍h-sī Eng-gí kàu-ha̍k :smile:

2 Likes

Góa siūⁿ khí-thâu m̄ bián hun hia iù bŏa-kín, m̄-koh ài ū "Gōa-gí thó-lūn Tâi-gí" ê só͘-chāi tio̍h bô? Só͘-í khí-thâu chi̍t ê "Gōa-gí" tō hó.

1 Likes

Tio̍h. Góa ê ì-sù sī hit-ê tiâⁿ èng-kai hō chò "O̍h Tâi-gí (hoan-gêng ēng gōa-gí thó-lūn)".
Káng-tiâⁿ sī chiàu chú-tê teh hun. Miâ nā hō chò "gōa-gí" ē khah chhiūⁿ hō͘ Tâi-gí sú-iōng-chiá o̍h gōa-gí ê tiâⁿ.

1 Likes

Ta̍k-ke khòaⁿ án-ne kám hó? Ū tiâu-chéng ê kiàn-gī chhiáⁿ bián kheh-khì! :grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

KIONG-BIŌ BÛN-HÒA tang sî ē khí--khaih?

1 Likes