【歌詞】恆月三途 - 噤夢

恆月三途hîng-gua̍t-sam-tôo - 噤夢kìm-bāng

壹、魘臨

曲:周岳弘
(樂奏)

貳、念伊人

詞:周慕姿
曲:周岳弘

春若去夏秋冬tshun nā khì hā tshiu tang 又閣過一冬iū-koh kuè tsi̍t-tang
花開啊花落啊hue khui--ah hue loh--ah 揣無彼个人tshuē bô hit-ê lâng
又閣是月半暗iū koh-sī gue̍h puànn àm 思君影孤單su kun-iánn koo-tuann
夢中為著伊人啊bāng-tiong uī-tio̍h i-jîn--ah 消瘦落肉siau-sán lo̍h-bah

春若去夏秋冬tshun nā khì hā tshiu tang 人生若眠夢jîn-sing nā bîn-bāng
空思啊夢想啊khang su--ah bāng siūnn--ah 等無彼个人tán bô hit-ê lâng
花謝落土夢猶在hue siā lo̍h-thóo bāng iu-tsāi
又閣是落雨暝iū koh-sī lo̍h-hōo-mî 雨聲藏哀悲hōo-siann tshàng ai-pi
雨聲入耳亂心情hōo-siann ji̍p hīnn luān sim-tsiânn
手彈琵琶淚袂停tshiú tuânn pî-pê luī bē thîng 風中寂寞時hong-tiong siok-bo̍k sî
風中寂寞時hong-tiong siok-bo̍k sî
伊人i-jîn khì 夢成空bāng sîng khang

又閣是秋霜啊iū koh-sī tshiu-sng--ah 想起彼一工siūnn-khí hit tsi̍t-kang
離情依依黃昏時lî-tsîng-i-i hông-hng sî 勸君酒杯空khuàn kun tsiú-pue khang
送君一句再會啊sàng kun tsi̍t-kù tsài-huē--ah 露深心頭寒lōo tshim sim-thâu kuânn
春燕難為北風起tshun-ian lân-uî pak-hong khí 毋知去佗位m̄-tsai khì tó-uī

又閣是月圓啊iū koh-sī gue̍h-înn--ah 盼君影孤單phàn kun iánn koo-tuann
空思啊夢想啊khang su--ah bāng siūnn--ah 等無彼个人tán bô hit-ê lâng
夢中一句再會啊bāng-tiong tsi̍t-kù tsài-huē--ah 心愛的佇佗位sim-ài--ê tī tó-uī
悲嘆咱的相見啊pi-thàn lán-ê sio-kìnn--ah 只踮咧阮的夢tsí tiàm teh guá-ê bāng

花謝落土夢猶在hue siā loh thóo bāng iu-tsāi
日日思君君不知ji̍t-ji̍t su kun kun put-ti 歸期咧何時kui-kî teh hô-sî
雨聲入耳亂心情hōo-siann ji̍p hīnn luān sim-tsiânn
空思啊夢想啊khang su--ah bāng siūnn--ah 盼無彼个人phàn bô hit-ê lâng
風起人離勘不破hong khí jîn lî kham put-phuà
夢中為著伊人啊bāng-tiong uī-tio̍h i-jîn--ah 消瘦落肉siau-sán lo̍h-bah

醉盼tsuì phàn 入眠夢ji̍p bîn-bāng
tshínn 望成空bāng sîng-khang

參、暮山船影

詞:周慕姿
曲:周岳弘

港邊鬧熱亂紛紛káng-pinn lāu-lia̍t luān-hun-hun 人人走避車滾滾lâng-lâng tsáu-phiah tshia kún-kún
呼喝聲聲欲落船hoo-huah siann-siann beh lo̍h tsûn 滿城望國全春色muá-siânn bāng-kok tsuân tshun-sik

眾盼江山暉tsiòng phàn kang-san-hui 嚶嚶等歸岫inn-inn tán kui siū
誰知攏落魄siáng tsai lóng lo̍k-phik 無奈是新朝bô-nāi sī sin-tiâu

孤心向明月koo-sim hiòng bîng-gua̍t 明月烏雲罩bîng-gua̍t oo-hûn tà
向望一時陣ǹg-bāng tsi̍t sî-tsūn 無長久bô tn̂g-kú

大船啊tuā-tsûn--ah 你接載偌濟人的美夢lí tsih-tsài juā-tsē lâng ê bí-bāng
有時怨ū-sî uàn 有時喜ū-sî hí 有時盼啊盼規冬ū-sî phàn--ah phàn kui-tang

大船啊tuā-tsûn--ah 你敢知阮心內的希望lí kám tsai gún sim-lāi ê hi-bāng
彼个人hit-ê lâng 敢有轉來的彼工kám-ū tńg-lâi ê hit-kang

煙雨初起斷橋邊ian-hōo tshoo khí tn̄g kiô-pian 鏡破花落月當明kiànn phuà hue loh gue̍h tǹg bîn
舟自橫tsiu tsū huînn 人離散lâng lî-sàn 魂歸無夢hûn kui bô bāng

風雨初發斷心念hong-hōo tshoo-hua̍t tn̄g sim-liām 南草哪堪北風狂lâm-tsháu ná kham pak-hong kông
樓台間lôo-tâi kan 春色深tshun-sik tshim 人去樓空jîn-khì-lâu-khang

清風如舊景如畫tshing-hong jû-kiū kíng jû uē 國破人在奈如何kok phò jîn tsāi nāi jû-hô
江山夢kang-san bāng 江河破kang-hô phuà 向望全空ǹg-bāng tsuân khang

勁風再起雁紛飛kìng-hong tsài-khí gān hun hui 岫破孤鳥又如何siū phuà koo-tsiáu iū jû-hô
江山夢kang-san bāng 江河破kang-hô phuà 向望全空ǹg-bāng tsuân khang

大船啊tuā-tsûn--ah 你接載偌濟人的美夢lí tsih-tsài juā-tsē lâng ê bí-bāng
有時怨ū-sî uàn 有時喜ū-sî hí 有時盼啊盼規冬ū-sî phàn--ah phàn kui-tang

大船啊tuā-tsûn--ah 你敢知阮心內的希望lí kám tsai gún sim-lāi ê hi-bāng
彼个人hit-ê lâng 敢有轉來的彼工kám-ū tńg-lâi ê hit-kang

大船啊tuā-tsûn--ah 你接載偌濟人的美夢lí tsih-tsài juā-tsē lâng ê bí-bāng
有時怨ū-sî uàn 有時喜ū-sî hí 有時盼啊盼規冬ū-sî phàn--ah phàn kui-tang

大船啊tuā-tsûn--ah 你敢知阮心內的希望lí kám tsai gún sim-lāi ê hi-bāng
阮的gún ê 向望ǹg-bāng

肆、夢空

詞:周慕姿
曲:周岳弘、邱振華

浪起船過白茫茫lōng khí tsûn kuè pe̍h-bâng-bâng
等無彼當陣的彼个人tán bô hit-tang-tsūn ê hit-ê lâng
魂牽夢想全無望hûn-khan bāng-siūnn tsuân bô-bāng
敢講攏是空kám kóng lóng-sī khang

花落船過心茫茫hue loh tsûn kuè sim-bâng-bâng
拍無彼當陣的彼个夢phah bô hit-tang-tsūn ê hit-ê bāng
魂牽更深全無望hûn khan kìng tshim tsuân bô-bāng
一切攏是空it-tshè lóng-sī khang

海湧啊hái-íng--ah 為何你𤆬走彼个人uī-hô lí tshuā-tsáu hit-ê lâng 放阮孤單pàng gún koo-tuann 魂消紅顏留hûn siau hông-gân lâu
海湧啊hái-íng--ah 為何你𤆬來彼个人uī-hô lí tshuā-lâi hit-ê lâng 魂斷夢空hûn tuàn bāng khang 割心思念kuah sim su-liām

魂斷hûn tuàn 夢空bāng khang 思念su-liām
盼無人phàn bô-lâng 嘆無奈thàn bô-nāi
緣盡iân tsīn 恨離散hūn lî sàn
tsîng put kham

海湧啊hái-íng--ah 為何你𤆬走彼个人uī-hô lí tshuā-tsáu hit-ê lâng 放阮孤單pàng gún koo-tuann 魂消紅顏留hûn siau hông-gân lâu
海湧啊hái-íng--ah 為何你𤆬來彼个人uī-hô lí tshuā-lâi hit-ê lâng 魂斷夢空hûn tuàn bāng khang 割心思念kuah sim su-liām

魂消hûn siau 人散lâng suànn 失心sit sim
盼無人phàn bô-lâng 嘆無奈thàn bô-nāi
緣盡iân tsìn 夢成空bāng sîng khang
念伊liām i 一人tsi̍t lâng

伍、初霜花

詞:周慕姿
曲:周岳弘、周慕姿

夢醒只恨無夢bāng tshínn tsí hūn bô bāng
緣盡只盼無緣iân tsìn tsí phàn bô iân
風起黃花殘hong khí n̂g-hua tsân 不知魂已斷put-ti hûn í tuàn
昔日相思長sik ji̍t sio-su tn̂g 如今空留怨jû-kin khang liû uàn

夢醒只恨無夢bāng tshínn tsí hūn bô bāng
緣盡才知無緣iân tsìn tsiah ti bô iân
風起淚痕殘hong khí luī-hûn tsân 誰知人已散suî ti lâng í sán
昔日相思長sik ji̍t sio-su tn̂g 如今空怨嘆jû-kin khang uàn-thàn
春柳不堪風tshun liú put-kham hong 吹落tshui loh 一生it-sing 孤戀koo-luān

花啊花啊春天開hue--ah hue--ah tshun-thinn khui
雨啊雨啊將伊摧hōo--ah hōo--ah tsiong i tshui
風啊風啊吹走伊hong--ah hong--ah tshue-tsáu i
樹啊樹啊揣無伊tshiū--ah tshiū--ah tshuē bô i

好景猶原hó-kíng iû-guân 人空瘦lâng khong sán
伊人歸來i-jîn kui-lâi 誰知suî ti 花已不在hua í put-tsāi
春色已去tshun-sik í-khì 離枝隨風散lî ki suî hong sàn
風止hong tsí 繁花入土huân-hua ji̍p-thóo 淚痕殘luī-hûn tsân

好景猶原hó-kíng iû-guân 人空瘦lâng khong sán
伊人歸來i-jîn kui-lâi 誰知suî ti 花已不在hua í put-tsāi
春色已去tshun-sik í-khì 離枝隨風散lî-ki suî hong sàn
風止hong tsí 繁花入土huân-hua ji̍p-thóo 淚痕殘luī-hûn tsân

花啊花啊春天開hue--ah hue--ah tshun-thinn khui
雨啊雨啊將伊摧hōo--ah hōo--ah tsiong i tshui
風啊風啊吹走伊hong--ah hong--ah tshue-tsáu i
樹啊樹啊揣無伊tshiū--ah tshiū--ah tshuē bô i

陸、雁紛飛

詞:周慕姿
曲:周岳弘

天清霆雷無因由thinn-tshinn tân-luî bô in-iû
賊人橫走眾紛亂tsha̍t-lâng huînn-tsáu tsiòng hun-luān
刀銃無情奪人命to tshìng bô-tsîng tua̍t lâng-miā
眾失倚靠心驚惶tsiòng sit uá-khò sim kiann-hiânn

孤雁傍林無倚靠koo-gān pn̄g-nâ bô uá-khò
一時落難隨人行it-sî loh-lân suî-lâng kiânn
凊心失志嘆無奈tshìn-sim sit-tsì thàn bô-nāi
身如殘葉飄落海sin jû tsân-hio̍h phiau loh-hái

莫翻頭bo̍k huan-thâu 含淚愁更愁hâm-luī tshiû kìng tshiû
神女無夢sîn-lú bô bāng 煙花易謝ian-hua i̍k siā 夢去恨悠悠bāng khì hūn-iu-iu

一回頭it-huê-thâu 只嘆紅顏薄tsí thàn hông-gân po̍h
本是春柳煙花身pún-sī tshun-liú ian-hua sin 無人顧bô-lâng kòo

風急花落不堪吹hong kip hua loh put-kham tshue 啥人惜憐siánn-lâng sioh-liân

莫翻頭bo̍k huan-thâu 含淚愁更愁hâm-luī tshiû kìng tshiû
神女無夢sîn-lú bô bāng 煙花易謝ian-hua i̍k siā 夢去恨悠悠bāng khì hūn-iu-iu

一回頭it-huê-thâu 只嘆紅顏薄tsí thàn hông-gân po̍h
本是春柳煙花身pún-sī tshun-liú ian-hua sin 無人顧bô-lâng kòo

風急花落不堪吹hong kip hua loh put-kham tshue 啥人惜憐siánn-lâng sioh-liân

柒、灰月漸明

曲:Jedi Yeh
(樂奏)

捌、破鏡緣

詞:周慕姿
曲:周岳弘

炮仔通宵響袂停phàu-á thong-siau hiáng bē thîng 水螺齊聲說年尾tsuí-lê tsê-siann sueh nî-bué
期待冬日盡時離人還kî-thāi tong-ji̍t tsìn sî lî-jîn huân 捧杯敬月慶團圓phóng-pue kìng-gua̍t khìng-thuân-înn

迎新送舊人人喜ngiâ-sin sàng-kū lâng-lâng hí 家家圍爐好過年ka-ka uî-lôo hó kuè-nî
雖然冬日猶原冷sui-liân tong-ji̍t iû-guân líng 北風毋捌停pak-hong m̄-bat thîng
只盼冬盡春來tsí-phàn tang tsìn tshun lâi 發新枝huat sin-ki

雖然冬日猶原冷sui-liân tong-ji̍t iû-guân líng 北風毋捌停pak-hong m̄-bat thîng
只盼冬盡春來tsí-phàn tang tsìn tshun lâi 發新枝huat sin-ki

冷風雖起líng-hong sui khí
冬日將盡tong-ji̍t tsiong tsìn
無奈冷風吹袂離bô-nāi líng-hong tshue bē lî
待何時風才會停thāi hô-sî hong tsiah-ē thîng

春來秋去tshun lâi tshiu khì 目𥍉就到冬ba̍k-nih tsiū kàu tang
燕飛來又飛去iàn pue-lâi iū pue-khì 佗位通過冬tó-uī thang kuè tang
寒風細雨hân-hong sè-ú 何處話淒涼hô-tshù uē tshi-liâng
啥人陪伴siánn-lâng puê-phuānn 共度人生夢kiōng-tōo jîn-sing bāng

盼上天啊phàn siōng-thinn--ah 月娘啊ge̍h-niû--ah 惜阮孤單sioh gún koo-tuann
破鏡也有一日重圓時phuà-kiànn iā-ū tsi̍t-ji̍t tiông-înn sî
盼上天啊phàn siōng-thinn--ah 月娘啊ge̍h-niû--ah 憐咱苦戀liân lán khóo-luān
只盼共白頭tsí phàn kiōng pe̍h-thâu

無奈冷風吹袂離bô-nāi líng-hong tshue bē lî
歸岫鳥揣無好時kui-siū niáu tshuē bô hó-sî

上天啊siōng-thinn--ah 月娘啊ge̍h-niû--ah 惜阮孤單sioh gún koo-tuann 憐咱苦戀liân lán khóo-luān
月又圓ge̍h iū înn 花又再開hue iū tsài khai 盼冬去春再來phàn tang khì tshun tsài-lâi 再續前緣tsài sio̍k tsiân-iân

炮仔通宵響袂停phàu-á thong-siau hiáng bē thîng 水螺齊聲說年尾tsuí-lê tsê-siann sueh nî-bué
期待冬日盡時離人還kî-thāi tong-ji̍t tsìn sî lî-jîn huân 捧杯敬月慶團圓phóng-pue kìng-gua̍t khìng-thuân-înn

春來秋去tshun lâi tshiu khì 目𥍉就到冬ba̍k-nih tsiū kàu tang
燕飛來又飛去iàn pue-lâi iū pue-khì 佗位通過冬tó-uī thang kuè tang
寒風細雨hân-hong sè-ú 何處話淒涼hô-tshù uē tshi-liâng
啥人陪伴siánn-lâng puê-phuānn 共度人生夢kiōng-tōo jîn-sing bāng

盼上天啊phàn siōng-thinn--ah 月娘啊ge̍h-niû--ah 惜阮孤單sioh gún koo-tuann
破鏡也有一日重圓時phuà-kiànn iā-ū tsi̍t-ji̍t tiông-înn sî
盼上天啊phàn siōng-thinn--ah 月娘啊ge̍h-niû--ah 憐咱苦戀liân lán khóo-luān
只盼共白頭tsí phàn kiōng pe̍h-thâu

無奈冷風吹袂離bô-nāi líng-hong tshue buē lî
待何時風才會停thāi hô-sî hong tsiah-ē thîng
無奈冷風吹入心bô-nāi líng-hong tshue ji̍p sim
歸岫鳥相思無時kui-siū niáu sio-si bô-sî

玖、北城風雨

詞:周慕姿
曲:周岳弘

聽聞北城起風破thiann-bûn pak-siânn khí hong phò 彼日人人晝掩門hit-ji̍t lâng-lâng tàu iám-mn̂g
滿城風雨心憂憂muá-siânn hong-ú sim-iu-iu 恐驚花無百日紅khióng-kiann hue bô pah-ji̍t âng

更深窗外春雷霆kìng tshim thang-guā tshun-luî tân 一聲驚醒眾人夢it-siann kiann-tshínn tsiòng-jîn bāng
以為欲春方時雨í-uî beh tshun hong-sî-hōo 鳥飛岫破哮袂休tsiáu pue siū phuà hàu buē hiu

日頭西走欲落海ji̍t-thâu si tsáu beh loh-hái 倦鳥欲歸岫不在kuān-niáu io̍k kui siū put-tsāi
雨拍風吹庭花亂hōo phah hong tshue tîng-hue luān 妾身不堪心已殘tshiap-sin put-kham sim í tsân

烏雲漸漸起oo-hûn tsiām-tsiām khí
春雷霆袂停tshun-luî tân buē thîng
敢是催命符kám sī tshui-miā-hû
聲聲催人命siann-siann tshui lâng-miā

日頭西走欲落海ji̍t-thâu si tsáu beh loh-hái 倦鳥欲歸岫不在kuān-niáu io̍k kui siū put-tsāi
雨拍風吹庭花亂hōo phah hong tshue tîng-hue luān 妾身不堪心已殘tshiap-sin put-kham sim í tsân
雨拍風吹庭花亂hōo phah hong tshue tîng-hue luān 妾身不堪心已殘tshiap-sin put-kham sim í tsân

拾、孤燈微微

詞:周慕姿
曲:周岳弘

梳妝挽面soo-tsng bán-bīn 照鏡補紅妝tsiò-kiànn póo hông-tsng
一針一線it-tsiam-it-suànn 紩入阮心念thīnn-ji̍p gún sim-liām

叫月娘啊kiò ge̍h-niû--ah 燈火閃閃ting-hué siám-siám 映照阮心願ìng-tsiò gún sim-guān
願你保庇guān lí pó-pì 照著伊tsiò tio̍h i 一世光明it-sè kong-bîng

清風吹來tshing-hong tshue-lâi 白花開規暗pe̍h-hue khui kui-àm
月光暗淡ge̍h-kng àm-tām 樹影映阮心情tshiū-iánn ìng gún sim-tsiânn

叫月娘啊kiò ge̍h-niû--ah 人影無定jîn-iánn bô-tiānn 憂愁上心頭iu-tshiû siōng sim-thâu
望你保庇bāng lí pó-pì 照著伊tsiò tio̍h i 歸鄉的路kui-hiong ê lōo

燈火閃閃ting-hué siám-siám 心思無定sim-su bô-tiānn
前路茫茫tsiân-lōo bâng-bâng 未來無影bī-lâi bô-iánn

只求上蒼tsí kiû sióng-tshong 惜阮薄命sioh gún po̍h-miā
緣牽一世人iân khan tsi̍t-sì-lâng

燈火閃爍ting-hué siám-sih 心神無定sim-sîn bô-tiānn
前路茫茫tsiân-lōo bâng-bâng 未來無影bī-lâi bô-iánn
只求上蒼tsí kiû sióng-tshong 惜阮薄命sioh gún po̍h-miā
只盼緣份一世人tsí phàn iân-hūn tsi̍t-sì-lâng

叫一聲月娘啊kiò it-siann ge̍h-niû--ah
望你保庇bāng lí pó-pì 照著伊tsiò tio̍h i 歸鄉的路kui-hiong ê lōo

倚窗思念uá-thang su-liām 伊人佇佗位i jîn tī tó-uī
夜深露重iā tshim lōo tiōng 期待伊緊轉來kî-thāi i kín tńg-lâi

前路茫茫tsiân-lōo bâng-bâng 未來無影bī-lâi bô-iánn
喚月娘啊huàn ge̍h-niû--ah 心思無定sim-si bô-tiānn
望你保庇bāng lí pó-pì 照著伊tsiò tio̍h i 歸鄉的路kui-hiong ê lōo

叫一聲月娘啊kiò it-siann ge̍h-niû--ah
喚月娘啊huàn ge̍h-niû--ah 心思無定sim-si bô-tiānn
望你保庇bāng lí pó-pì 照著伊tsiò tio̍h i 一世光明it-sè kong-bîng

前路茫茫tsiân-lōo bâng-bâng 未來無影bī-lâi bô-iánn
只求上蒼tsí kiû sióng-tshong 惜阮薄命sioh gún po̍h-miā
緣牽一世人iân khan tsi̍t-sì-lâng

末、汐別

曲:邱振華、周慕姿
(樂奏)

5 Likes