(Ū NÉ-THAH!) Phêng-lūn Kong-sī Tâi-gí-tâi chòe-kīn leh pò͘-chhut ê Tiong-kok a-ní-meh

Sin-nî kiong-hí, thâu-khí-seng góa beh seng chiok-hok ta̍k-ke sin-thé kiān-khong, bān-sū jû-ì!

Chin sit-lé, chìn-chêng pò ta̍k-ke khì khòaⁿ Sin Hoe-ko͘-niû (Lán Tâi-oân kā hoan-chòe Sian-kài Kî-iân), siūⁿ-kóng chit chhut chòe-kīn tī Kong-sī Tâi-gí-tâi ū leh chòe Tâi-oân-ōe phòe-im--ê; M̄ koh góa kóng chiâⁿ-si̍t--ê, góa tú-á chiah kā kui chhut khòaⁿ châu liáu... Chit-kú kā siūⁿ-siūⁿ--leh, m̄ chai-iáⁿ sī Kong-sī Tâi-gí-tâi kiōng-beh bô chîⁿ a̍h sī án-chóaⁿ, nà ē leh chòe chit chhut hoah-nī phái-khòaⁿ ê a-ní-meh.

Góa mā m̄ sī thiau-kang chiam-tùi Tiong-kok Tāi-lio̍k ê a-ní-meh, sī kóng chit chhut ū būn-tê ê só͘-chai si̍t-chāi siuⁿ chē--lo͘h. Seng mái lūn-kóng ōe-bīn, tōng-chok, te̍k-hāu, bú-hì kap jîn-hêng kiàn-kiò hoah--ê būn-tê, kio̍k-chêng khah ián to bô sin ê ì-sù chhut--lâi, jî-chhiáⁿ jú ián koh jú phái-khòaⁿ, liân ki-pún ê kò͘-sū liâu-phah lóng chhú-lí kah chiâⁿ loān, hō͘ góa khòaⁿ kah chin oh ji̍p chhut. Beh chhē tó chi̍t jiah ū chhù-bī--ê, kóng--khí-lâi sī oân-choân bô--lah, tian-tò khóaⁿ-liáu ē sim-kông-hóe-to̍h!

Kā khòaⁿ-māi-á leh ián saⁿh: Chū-chiông kok-ông seng-hâ liáu-āu, kui ê kok-ka kèng-jiân hō͘ Sîn-sian Kàu-bió pà--khì, kun-tūi tang-tiong mā bô lâng beh thīn iáu chin sè-hàn ê kok-ông, lóng chiok bû-thí--ê jīn Sîn-sian Kàu-bió sī lú-ông, koài-koài--ê sī kóng láu-peh-sìⁿ kèng-jiân lóng m̄ chai-iáⁿ! Kok-ông khì hō͘ i hùi-tiāu liáu-āu, in-ūi Sîn-sian Kàu-bió hoân-ló kóng chit ê lâng ē chō-hoán, tiō kā pìⁿ chòe chi̍t chiah niáu-chhí-á, chit chiah niáu-chhí-á tiō sī chit chhut ê lâm-chú-kak. Kò͘-sū tiō sī leh kóng Thô͘-thòaⁿ-á chham Sîn-sian Kàu-bió ê sai-á, Chúi-chiⁿ, chòe-hòe chhē-chhut thang kái-tû bû-su̍t ê chhiú-chí, chhē-tio̍h chhiú-chí liáu-āu lâm-chú-kak tiō pìⁿ tò-lâi lâng-iūⁿ--lo͘h. Āu-lâi Thô͘-thòaⁿ-á khì hō͘ ōe-peng lia̍h-khì, lâm-chú-kak, Chúi-chiⁿ nn̄g lâng tiō chham Sîn-sian Kàu-bió, ké thài-chú saⁿ-piàⁿ, chòe-āu chiong ông-ūi the̍h tó--tńg-lâi. In-ūi chit chhut siu-bóe kah ū-kàu chha--ê, góa tiō ti̍t-chiap kóng kiat-kio̍k khah kín: Sîn-sian Kàu-bió chham ké thài-chú saⁿ-chio khì bōe kiâm ah-nn̄g, lâm-chú-kak āu-lâi koh pìⁿ-chòe niáu-chhí liáu-āu mā thang chòe kok-ông!

Góa lŏ, chit ê kok-ka hō͘ niáu-chhí-á lâi chòe kok-ông! Kun-tūi kèng-jiân leh ho̍k-sāi bat chiàu-kò͘ lâm-chú-kak ê nn̄g chiah niáu-chhí! In láu-peh-sìⁿ nā thiaⁿ-tio̍h chit khoán tāi, hoān-sè ē mā kóng ‘Chhī niáu-chhí kā pò͘-tē’ sī ū-iáⁿ--ê--lah! M̄ koh chiàu góa án-ni khòaⁿ, pêng lâm-chú-kak kò-sèng nńg-chiáⁿ chit tiám, tiō khòaⁿ ē chhut chit ê lâng kin-pún m̄ sī ē-hiáu tī-kok ê kha-siàu. Koh lâi khòaⁿ āu-lâi ê piáu-hiān, i bô thê-chhíⁿ Thô͘-thòaⁿ-á bōe-ēng-tit tò-khì chhù--lí, liāu-sióng bōe-kàu kok-ka ki-khì ē lâi Thô͘-thòaⁿ-á in tau kā pò khì ki-koan! Ā bián kóng lâm-chú-kak hoah-nī chhóng-pōng tiō ūi-liáu khì kiù Thô͘-thòaⁿ-á, ko͘ chi̍t ê bīn-tùi kok-ka ki-khì kap àm-bû-su̍t, ngī beh chham lâng piàⁿ-siⁿ-sí, i tang-sî ū khó-lū-tio̍h hiō-kó--ah! Chit chióng kok-ka nā ōaⁿ-chún tī hiān-si̍t, m̄ bián nn̄g--saⁿ--kang-á tiō tò-liáu chha-put-to--ah--lah.

Lâm-chú-kak ê pō͘-hūn kóng-liáu, sòa--lo̍h-lâi koh lâi khòaⁿ tē-jī lú-chú-kak, Chúi-chiⁿ. Chit chióng lâng siuⁿ kòe láu-si̍t, siuⁿ-kòe tan-sûn iū koh siuⁿ-kòe hó-phiàn, m̄ chiah ē hō͘ Sîn-sian Kàu-bió phiàn lâi chòe sai-á, koh hō͘ Thô͘-thòaⁿ-á chhū kah ta̍k hāng thiaⁿ, m̄-nā ūi Thô͘-thòaⁿ-á ‘Sù chhēng sù sái’, koh thè lâm-chú-kak chhē-chhut chhiú-chí. Bo̍k-koài chit chióng lâng ê sim-koaⁿ bōe chhan-chhiūⁿ Sîn-sian Kàu-bió hoah-nī o͘-lok, kì-jiân to bô chu-keh chòe phái-lâng, mā bô thang chòe tē-it lú-chú-kak, kui-khì chòe chi̍t ê tòa Thô͘-thòaⁿ-á sin-khu-piⁿ ê ‘Tōa kiù-chhiⁿ’ hó-lo͘h; M̄ koh chit kho͘ iáu bōe-hiáu pá-ak kui ê chōng-hóng, ta̍k móa mā lóng kiù pòaⁿ thò, phian-phian chit chióng lâng koh sī chit chhut kio̍k-chêng lāi-bīn siōng kài tiōng-iàu, siōng kài koan-kiān ê kak-sek. Góa kóng-kàu chit-jiah, tiō kiông-beh thâu hun-hun koh náu tùn-tùn--lo͘h.

Bóe--á koh lâi kóng Thô͘-thòaⁿ-á, nn̄g jī kā hêng-iông tiō sī ‘Pī-tōng’--lah, án-ni kóng khah kui-khì. In-ūi i tī chit chhut kan-na chú-tōng chòe la̍k hāng tāi-chì: Chú-chia̍h, chham niáu-chhí-á ū kau-pôe, an-ùi lâm-chú-kak, kóng beh khoe-ho̍k lâm-chú-kak ê lâng-iūⁿ, khì the̍h hit kha chhiú-chí, tò-khì chhù--lí tiō leh khoán ke-hóe. Góa kóng khah si̍t-chāi--ê--lah, góa tùi i ìn-siōng pún-sin bô kóng jōa chhim, chóng kóng chi̍t kù tiō sī bô saⁿh-mih te̍k-sek. Ùi gōa-piáu lâi khòaⁿ, koh bōe-su sī tú chù jio̍k-to̍k siā ê Rapunzel (Mô͘-hoat Kî-iân ê lú-chú-kak), góa chiông-lâi to m̄ bat khòaⁿ-kòe ū tó chi̍t chhut, ē ū chit chióng chhiò kah hoah-nī ngī ê lú-chú-kak. Kóng saⁿh-mih beh thiah-phòa ké thài-chú ê sió-kúi-á-khak? Nā-chún góa tiō seng-lâi thiah-phòa chit ê ké Rapunzel!

Lēng-gōa, sī-án-chóaⁿ Sîn-sian Kàu-bió bóe--á leh ‘Niá piān-tong’? Mā m̄ sī khò hit saⁿ ê chú-kak--o͘h, sī khò lâm-chú-kak sin-khu-piⁿ hit nn̄g chiah niáu-chhí-á! Sîn-sian Kàu-bió chòe-āu koh bô tùi-chún bo̍k-phiau tiō leh chòe-kián-sńg, hāi-liáu kui keng ông-kiong lóng tó kui pâi, liân ka-kī to cháu-bōe-lī tiō hō͘ teh--sí. Chóng kóng chi̍t kù, kui ê kio̍k-chêng tiō sī hoah-nī àu-lān, tiō sǹg kiò gín-á lâi khòaⁿ chit chhut góa mā hui-siông bô kiàn-gī, oân-choân bô kám-tōng-tio̍h koan-chiòng, sīm-chì koh bô hit chióng piàⁿ-iâⁿ phái-lâng ê sóng-kám.

Lâi lūn Tâi-oân-ōe phòe-im, góa kám-kak thong chhut lóng sī hoan-e̍k-khiuⁿ, jî-chhiáⁿ mā bô hē kám-chêng lo̍h-khì phòe-im, kin-pún bô saⁿh-mih ta̍t-tit góa phêng-lūn--ê.

Góa hi-bāng Kong-sī Tâi-gí-tâi ē-ēng-tit pò͘-chhut koh khah iu-siù ê a-ní-meh, m̄ hó koh chòe chhan-chhiūⁿ chit chhut án-ni--ê.

4 Likes

Chit-khoán kio̍k-chêng lí ē-tàng siá kah chiah-nī siông-sè mā chin lī-hāi...kám-siā lí thè ta̍k-ke piàⁿ-sàu, tû hóe-lûi, hō͘ gún bián khì ho͘ "chhòaⁿ" ·tio̍h :joy:

Né-thah sī siáⁿ-mih?

ネタバレ(netabare),劇情透露个意思

原po共即齣劇講甲遐爾䆀,予我顛倒想欲看看覓矣 :laughing:(主要是想欲看技術方面)

公視+會使看到今日