Ke "散文" kah "詩" ê phiau-á

Sió-soat, sàn-bûn, (sin/kū) si lóng-sī chiâⁿ phó͘-phiàn ê bûn-lūi, èng-kai sî-kan kú-tn̂g it-tēng ū su-iàu, kám ē-sái chhiūⁿ 小說 kāng-khoán siat 散文 kah 詩 ê phiau-á?

3 Likes

chàn-sêng!

2 Likes

Phiau-á ài ū ōe-tê chiah thang ka, lí beh phiau tó chi̍t tiâu?

1 Likes

Chit 3 tiâu phiau 詩:

Chit 2 tiâu phiau 散文: