當當年个今仔日

Tng-tong-nî ê 1/5 #當當年个今仔日
フォード・モーターが8時間労働・日給5ドルの最低賃金を導入(1914年)
Hó͘-to͘h Mo͘h-tah ín-chìn 8 tiám-cheng lô-tōng, ji̍t-kip 5 kho͘ Bí-kim ê chòe-kē kang-chu.
Hó͘-to͘h Mo͘h-tah: Ford Motor
ローマ教皇パウロ6世とコンスタンディヌーポリ全地総主教アシナゴラス1世が会談。東西教会が分裂以来1000年ぶりに和解へ(1964年)
Lô-má Kàu-hông Pháu-lo͘h 6 sè kap Khong-su-thang-thih-no͘-phò͘ choân-tē chóng-chú-kàu A-sih-nah-gó͘-la-sù 1 sè hōe-tâm. Tang-sai kàu-hōe hun-lia̍t 1000 nî í-lâi, thâu-pái kiâⁿ hiòng hô-kái.
Pháu-lo͘h 6 sè: Paulus VI Khong-su-thang-thih-no͘-phò͘: Constantinople A-sih-nah-gó͘-la-sù 1 sè: Athenagoras I
グレース・ケリーとモナコ大公レーニエ3世の婚約発表(1956年)
Gû-lé-su Khé-lih kap Mô͘-ná-kho͘h Tāi-kong Lé-nî-eh 3 sè ê hun-iok hoat-piáu
Gû-lé-su Khé-lih: Grace Kelly Mô͘-ná-kho͘h: Monaco Lé-nî-eh: Rainier
ドイツ労働者党結成(1919年)
Ìn-tō͘ lô-tōng-chiá-tóng kiat-sêng
日中貿易協定調印(1974年)
Ji̍t-Tiong bō͘-e̍k hia̍p-tēng tiâu-ìn
tiâu-ìn: chhiam-tēng khè-iok

資料來源: Wikipedia 今日は何の日

2 Likes

Tng-tong-nî ê 1/6
世界の戦争孤児の日
Sè-kài ê chiàn-cheng ko͘-jî ji̍t
聖武天皇が都を恭仁京へ遷都(741年 - 天平12年12月15日)
Sèng-bú thian-hông chhian-to͘ kàu Kiong-jîn-kiaⁿ
朝鮮民主主義人民共和国が水素爆弾による核実験に成功と宣言(2016年)
Tiâu-sián bîn-chú chú-gī jîn-bîn kiōng-hô-kok soan-pò͘ chúi-sò͘ po̍k-tôaⁿ ê (hu̍t)he̍k-si̍t-giām sêng-kong.
朝鮮戦争:江華良民虐殺事件(1951年)
Tiâu-sián chiàn-cheng: Kang-hôa liông-bîn ge̍k-sat(tô͘-sat) sū-kiāⁿ
パンアメリカン航空が世界初の世界一周航空券を発売(1947年)
Pháng A-meh-li-khiàn hâng-khong hoàn-bē le̍k-sú í-lâi thâu chi̍t tiuⁿ sè-kài chi̍t lìn hâng-khong-koàn.
Pháng A-meh-li-khiàn: Pan American
アルフレート・ヴェーゲナーが初めて大陸移動説を発表(1912年)
Áu-hu-liat Óe-ge-nah thâu-pái hoat-piáu tāi-lio̍k î-tōng-soat
Áu-hu-liat Óe-ge-nah: Alfred Wegener
資料來源: Wikipedia 今日は何の日

Tng-tong-nî ê 1/7
昭和天皇崩御(1989年)
Chiau-hô thian-hông pang-gū
日本文藝家協会設立(1926年)
Ji̍t-pún bûn-gē-ka hia̍p-hōe siat-li̍p
仏伊ローマ協定締結(1935年)
Hoat-I Lô-má hia̍p-tēng tè-kiat
Hoat: Hoat-kok I: I-tah-lih
クリスマス(東方正教会など)
Sèng-tàn-cheh/Ki-tok-seⁿ(Tang-hng Chèng-kàu-hōe)
コンクラーヴェでピウス5世がローマ教皇に選出される(1566年)
Phí-u-suh 5 sè tī Khóng-khu-lah-beh siū kéng-soán chò Lô-má kàu-hông.
Phí-u-suh 5 sè: Pius V Khóng-khu-lah-beh: Conclave
ガリレオ・ガリレイが木星の衛星(ガリレオ衛星)を発見(1610年)
Gah-li-le-o͘h Gah-li-lè hoat-kiàn Bo̍k-chheⁿ ê ōe-chheⁿ(Gah-li-le-o͘h ōe-chheⁿ).
Gah-li-le-o͘h Gah-li-lè: Galileo Galilei
資料來源: Wikipedia 今日は何の日

Tng-tong-nî ê 1/8
平成に改元(1989年)
Kái-goân Pêng-sêng
阮朝最後のベトナム皇帝保大帝が即位(1926年)
Ńg-tiâu chòe-āu chi̍t jīm Oa̍t-lâm hông-tè Pó-tāi-tè chek-ūi(teng-ki).
玄奘三蔵がインドなどを巡る16年の旅から唐に帰国(645年 - 貞観18年12月5日)
Hiân-chōng Sam-chōng tùi Ìn-tō͘ chāi-lāi chióng-chióng ê só͘-chāi, 16 tang ê lú-têng tò tńg-lâi Tông-kok.
米大統領ウッドロウ・ウィルソンが十四か条の平和原則を発表(1918年)
Bí-kok chóng-thóng Ú-chu-lo͘h Úi-o͘-sòng hoat-piáu 14 tiâu hô-pêng goân-chek.
Ú-chu-lo͘h Úi-o͘-sòng: Woodrow Wilson
宇宙科学研究所が探査機「さきがけ」を打ち上げ。日本初の人工惑星(1985年)
Ú-tiū kho-ha̍k gián-kiù-só͘ hoat-siā thàm-cha-ki “sa-khí-gah-kheh”. Ji̍t-pún thâu chi̍t lia̍p jîn-kang he̍k-chheⁿ.
sa-khí-gah-kheh: さきがけ
ソビエト連邦が月探査機ルナ21号を打ち上げ(1973年)
Só͘-bî-iat liân-pang hoat-siā goe̍h-kiû thàm-cha-ki Lú-nah 21 hō.
Só͘-bî-iat liân-pang: Soviet union Lú-nah 21 hō: Luna 21
資料來源: Wikipedia 今日は何の日

Tng-tong-nî ê 1/9
日本の皇室の系統が持明院統と大覚寺統に分裂する(1260年 - 正元元年11月26日)
Ji̍t-pún ê hông-sek hē-thóng hun-lia̍t chò Chhî-bêng-īⁿ-thóng kap Tāi-kak-sī-thóng.
露土戦争:ヤッシーの講和締結(1792年)
Lō͘-Thó͘ chiàn-cheng: Iá-sih kóng-hô tè-kiat.
Lō͘-Thó͘: Russo-Turkish Iá-sih kóng-hô: Treaty of Jassy
第一次世界大戦:ガリポリの戦い終結(1916年)
Tē-it-chhù sè-kài tāi-chiàn: Gâ-lí-phó͘-lih chi chiàn chiong-kiat.
Gâ-lí-phó͘-lih: Gallipoli
ドイツが第一次世界大戦の賠償金358億マルクの支払不可能を宣言(1932年)
Tek-kok(Tó͘-i-chù) soan-pò͘ bô châi-tiāu chi-hù tē-it-chhù sè-kài tāi-chiàn ê pôe-sióng-kim 358 ek Mà-khuh.
Mà-khuh: Marc
国際連合本部ビル竣工(1952年)
Kok-chè liân-ha̍p(Liân-ha̍p-kok) chóng-pō͘ tōa-lâu chùn-kang.
防衛庁が防衛省に昇格(2007年)
Hông-ōe-thiaⁿ seng-keh chò Hông-ōe-séng
Appleのスティーブ・ジョブズ、初代iPhoneを発表(2007年)
Apple ê Su-tì-buh Jiò͘-bū-sù hoat-piáu chho͘-tāi iPhone.
Su-tì-buh Jiò͘-bū-sù: Steve Jobs
香港に係留中の豪華客船クイーン・エリザベスが火災・転覆(1972年)
Thêng-khò Hiong-káng ê hô-hôa kheh-chûn Ê-lí-chá-biat lú-ông hō hoat-seng hóe-chai péng-chûn.
Ê-lí-chá-biat lú-ông hō: Queen Elizabeth
アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成(1968年)
A-lá-buh chio̍h-iû su-chhut-kok ki-kò͘(OAPEC) kiat-sêng.
A-lá-buh: Arab
宋金戦争:北宋滅亡、皇帝と太上皇が金に連行される(靖康の変)(1126年 - 靖康元年11月5日)
Sòng-Kim chiàn-cheng: Pak-Sòng bia̍t-bông, hông-tè kap thài-siōng-hông siū Kim hu-ló͘(khì hō͘ Kim lâng lia̍h--khì).(Chēng-khong chi piàn)
大友皇子(弘文天皇)天皇即位(大友皇子即位説)(672年 - 天智天皇10年12月5日)
Tāi-iú hông-chú(Hông-bûn thian-hông) thian-hông chek-ūi(Tāi-iú hông-chú chek-ūi-soat).
資料來源: Wikipedia 今日は何の日

1 Likes

Tng-tong-nî ê 1/10
国際連盟発足(1920年)
Kok-chè liân-bêng khí-kó͘
第1回国際連合総会開幕(1946年)
Tē-it-hôe kok-chè liân-ha̍p(Liân-ha̍p-kok) chóng-hōe khai-bō͘
ロンドンで世界初の地下鉄開業(1863年)
Sè-kài thâu chi̍t tiâu tē-hā-thih tī Lóng-tòng thong-chhia êng-ūn.
Lóng-tòng: London
コメット連続墜落事故:英国海外航空781便墜落事故起こる(1954年)
Kho͘-meh-to͘h liân-sòa tūi-lo̍h sū-kò͘: Eng-kok hái-gōa hâng-khong 781 hoat-seng tūi-lo̍h sū-kò͘.
Kho͘-meh-to͘h: Comet
資料來源: Wikipedia 今日は何の日

pngPng Chùn-gān

1分

Tng-tong-nî ê 1/10
国際連盟発足(1920年)
Kok-chè liân-bêng khí-kó͘
第1回国際連合総会開幕(1946年)
Tē-it-hôe kok-chè liân-ha̍p(Liân-ha̍p-kok) chóng-hōe khai-bō͘
ロンドンで世界初の地下鉄開業(1863年)
Sè-kài thâu chi̍t tiâu tē-hā-thih tī Lóng-tòng thong-chhia êng-ūn.
Lóng-tòng: London
コメット連続墜落事故:英国海外航空781便墜落事故起こる(1954年)
Kho͘-meh-to͘h liân-sòa tūi-lo̍h sū-kò͘: Eng-kok hái-gōa hâng-khong 781 hoat-seng tūi-lo̍h sū-kò͘.
Kho͘-meh-to͘h: Comet

Topic Controls

答復

塊看

只條話題汝塊看。汝會收通知。

建議个話題

48x48

From FHL IME

1

Learning Taioanese

21点鐘
48x48

信望愛.手機仔打字法 + 在來字詞庫

2

台語文 Tâi-gí-bûn

2023年11月
48x48

Kho-ha̍k kap Bîn-chú

0

講論 Káng-lūn

散文

2023年8月
48x48

身份認同 Sin-hūn jīn-tông

0

講論 Káng-lūn

散文

2023年8月
48x48

請問咱完整 ê 台灣語文(國語文課綱形式完整12年)應該生 siáⁿ款???

2

講論 Káng-lūn

2023年2月

資料來源: Wikipedia 今日は何の日